Stadgar

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

1. Namn och Syfte

§1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversitet i Kalmar (LNU). FIKS är en sektion under Linnestudenterna.

§1.2 FIKS främsta syfte är att bedriva motionsverksamhet för studenter och personal vid LNU. Idrottsaktiviteterna inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt. Idrottsaktiviteten skall organiseras och praktiseras på det sätt att den blir tillgänglig föralla medlemmar och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens förutsättningar. Idrotten skall även vara skadeförebyggande och främja studierna. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en doping- och drogfri idrott.

2. Tillhörighet m.m.

§2.1 Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör vidare specialidrottsdistriktsförbundet (SDF) Östra Sveroges Akademiska Idrottsförbund (ÖAIF) samt distriktsidrottsförbundet (DF) Smålands Idrottsförbund.

§2.2 Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF-, eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa dess handlingar till förfogande.

3. Medlemsskap

§3.1 Medlems- och terminsavgifter fastställs av årsmötet.

§3.2 Medlem är den som betalat medlemsavgift.

§3.3. Rätt att delta i föreningens idrottsverksamhet har den som erlagt både medlems- och terminsavgift.

§3.4 Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Genom beslut av årsmötet kan hedersmedlem utses. Årsmötets beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet. Hedersmedlem är befriad från avgift.

§3.5 Medlem

– har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt att ge förslag på ämnen att behandla vid mötet

– har rösträtt vid årsmöte

– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter

– skall följa föreningens stadgar

– samt fattade beslut har ej rätt att utlåna medlemskort eller överlåta medlemsskap

– har ej rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§3.6 Föreningsmedlem får en uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet, syfte eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Frågan om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss, av styrelsen bestämd, tid (minst 14 dagar). Vid beslut om uteslutning skall föreliggande skäl redovisas. Beslut om uteslutningen skall inom tio dagar från dagen för beslut skriftligen meddelas till den berörda personen. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Beslut om uteslutning får även begränsas till att omfatta en viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl ej föreligger för uteslutning får föreningen istället meddela medlemmen en varning.

§3.7 Medlem får en deltaga i studenttävling eller studentuppvisning arrangerad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) utan medgivande av styrelsen. Medlem måste vid dessa tävlingar deltaga i FIKS namn. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, måste även vederbörande specialförbund (SF) ge sitt samtycke. Är arrangören ej ansluten till det SF som är organiserat för den aktuella idrottsgrenen, får medlemmen endast deltaga om specialförbundet godkänt arrangemanget.

4. Styrelsen

§4.1 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen skall, inom ramen för föreningens stadgar, verka för organisationens framåtskridande samt tillvarataga medlemmarnas intressen. Hänsyn skall också tas till RF:s samt vederbörande SF:s stadgar.

§4.2 Det åligger styrelsen att: tillse att föreningens stadgar och regler följs verkställa beslut tagna på årsmöte planera, leda och fördela arbetet inom föreningen ansvara för och förvalta föreningens medel samt förbereda årsmöte

§4.3 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, protokollansvarig, kassör, aktivitetsansvarig, informationsansvarig samt tre övriga ledamöter och två suppleanter.

§4.4 Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en tid, som anges i §6.1, av föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång genomförs fyllnadsval och det är valberedningens uppgift att ta fram nya kandidater. I övrigt häller samma regler som vid ordinarie val.

§4.5 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör.

§4.6 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler följs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt.

§4.7 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av de valda ledamöterna är på plats.

§4.8 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall vara justerat och medlemmarna tillhanda senast tre veckor efter sammanträdet.

§4.9 Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har ej rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§4.10 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté, annat organ, enskild medlem eller anställd.

5. Revision

§5.1 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räktenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

6. Verksamhetsår

§6.1 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

7. Möten

§7.1 Efter avslutat verksamhetsår skall årsmöte hållas senast den 15:e mars. Utöver detta möte sammanträder styrelsen minst åtta gånger per år. Kallelse samt dagordning till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet finnas tillgängliga för medlemmarna på anslagstavlan på Arena och/eller på FIKS’ hemsida. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse disponibla för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var man kan få tag på dessa handlingar.

§7.2 Förslag till ärende att behandlas av årsmötet kan framläggas av såväl medlemmar som styrelsemedlemmar. Förslag till ärende skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

§7.3 Rösträtt på årsmöte har den som betalat medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår. Rösträtten är personlig och får ej överlämnas.

§7.4 Icke-medlem kan bli inadjungerad med närvaro- och yttranderätt vid årsmöte. Vid styrelsemöte kan såväl icke-medlem som medlem bli inadjungerad med närvaro- och yttranderätt.

§7.5 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§7.6 Vid årsmötet skall följande punkter vara upptagna på dagordningen:

1. Upprop och fastställande av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6. Föredragning av styrelsens och sektionens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning.

7. Revisionsberättelse över styrelsens och sektionens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Fastställande av medlems- och terminsavgift.

11. Fastställande av budget samt verksamhetsplan för det kommande året.

12. Val av:

a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

b. Föreningens vice ordförande, tillika styrelsens vice ordförande för en tid av ett år.

c. Föreningens protokollansvarig, tillika styrelsens protokollansvarig för en tid av ett år.

d.Föreningens kassör, tillika styrelsens kassör för en tid av ett år.

e. Föreningens aktivitetsansvarig, tillika styrelsens aktivitetsansvarig för en tid av ett år.

f. Föreningens informationsansvarig, tillika styrelsens informationsansvarig för en tid av ett år.

g. Tre ledamöter för en tid av ett år.

h. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga.

i. Två ledamöter till valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.

j. Beslut om antal ombud till Specialdistriksförbundets (SDF) möten.

13. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller av medlem minst fyra veckor före mötet.

14. Övriga frågor.

§7.7 Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras på årsmötet om de ej finns med på dagordningen för mötet.

8. Extra årsmöte/medlemsmöte

§8.1 Vid behov kan styrelsen kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst 20 medlemmar kräver detta. Om styrelsen ignorerar att inom 14 dagar kalla till det extra årsmötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse samt dagordning för extra årsmötet skall finnas tillgängliga på anslagstavlan på Arena och/eller på FIKS’ hemsida senast sju dagar före mötet. Vid extra prsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

9. Beslut och omröstning

§9.1 Med undantag från årsmöte och vid upplösning av föreningen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal (dock ej vid personval) gäller det förslag som bifalles av ordföranden vid mötet, om denna är röstberättigad. I övriga fall avgör lotten.

§9.2 Omröstning sker öppet med undantag av personval som alltid sker med sluten votering.

10. Stadgar och upplösning av förening

§10.1 Endast årsmötet kan ändra föreningens stadgar eller upplösa föreningen. Vid sådana beslut krävs minst 2/3 majoritet. Ändringen träder i kraft när den godkänts av SAIF. Förslag till ändring skall vara utlyst minst en vecka innan mötet och skall ske skriftligen. Såväl som styrelseledamot som medlem har motionsrätt.

§10.2 Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut, styrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning skall omedelbart meddelas SAIF. Beslut om nedläggandet av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF. Styrelsen lägger ansvaret på sektionsledarna om de vill anmäla.