Policy för Medlemmar / Policy for Members

Ladda ner som PDF / Download as PDF

FIKS (Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter) policy för medlemmar

1 Bakgrund

FIKS grundades 1993 och är en sektion under Linnéstudenterna vid Linnéuniversitetet i Kalmar som drivs ideellt av engagerade studenter och f.d. studenter. Nästan alla FIKS-aktiviteter bedrivs i E-hallen i Kalmar Sport Center samt i Spelefanten. FIKS målsättning är att erbjuda en miljö för utövande av idrottsliga aktiviteter med stort fokus på tillgänglighet, alla är hjärtligt välkomna, nya studenter som utbytesstudenter och även de som inte studerar.

2 Medlemskap

För att delta i FIKS krävs en terminsavgift som löses per termin för att kunna vara med på aktiviteterna.

Det finns även möjlighet att betala för enstaka tillfällen. Kostnadsinformation och betalningsanvisningar återfinns på föreningens hemsida (www.fikskalmar.se).

Utan giltig medlemskap kan ansvarige på plats hänvisa vederbörande att inte få delta i aktuell aktivitet eller även lämna lokalen.

I medlemskapet ingår försäkring utan det är vederbörandes hem- eller olycksfallsförsäkring som täcker ev. olyckor eller skador – se fliken Försäkring för mer information.

All träning hos FIKS sker på egen risk.

3 Avtal

Genom att bli medlem i FIKS godkänner du att föreningen:

 1. Fritt får använda material (t.ex. bilder, video etc) där du medverkar för att främja
  föreningens aktiviteter och mål.
 2. Lagrar dina registrerade personuppgifter i syftet att föra register över föreningens
  medlemmar.
 3. Lämnar dina registrerade personuppgifter vidare till IdrottOnline i syftet för medlemskontroll
  vid bidragsökning.

FIKS (Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter) policy for members

1 Background

FIKS was founded in 1993 and is a section under Linnéstudenterna at Linnaeus University in Kalmar. FIKS is managed and run non-profit by committed students and former students. Most of FIKS activities are conducted in E-Hallen located at Kalmar Sport Center and Spelefanten. FIKS goal is to provide an environment for the pursuit of sporting activities with a focus on availability, where all are welcome, new students as well as exchange students, and even those who do not study.

2 Membership

FIKS requires a fee that is purchased per term, but it is also possible to pay for a single occasion.

Information and instructions regarding payment options can be found on the FIKS website (www.fikskalmar.se).

Participation in these activities is voluntary.

Without any membership, the one in charge of the activity in question, may refer to these regulations and ask the one it concerns to not participate in the current activity and the one it concerns may even have to leave the studio.

The membership includes an insurance, for more information see Insurance page.

All training at FIKS is conducted at your own risk.

3 Agreement

By becoming a FIKS member you also agree to the following:

 1. FIKS may freely use materials (eg, images, video, etc.) in which you are involved in promoting the association’s activities and goals.
 2. FIKS may store your personal data in the purpose of maintaining records of the association’s members.
 3. FIKS may share your stored personal data with IdrottOnline with the purpose of member control when applying for economic support.